Search
Close this search box.
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ

ในหัวใหม่นี้ HaRDstories จะเน้นนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศให้ผู้อ่านได้รับทราบเป็นพิเศษ

แม้ว่าองค์การสหประชาชาติจะมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ” มามากกว่า 20 ปี แต่ทุกวันนี้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (นักปกป้องสิทธิ) โดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าใครจากการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะและจากการลุกขึ้นต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม 

บ่อยครั้ง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในประเทศไทยต้องเผชิญกับความรุนแรงและการถูกเลือกปฏิบัติ จากอัตลักษณ์ภายนอกและจากการมุ่งมั่นทุ่มเทต่อสู้เพื่อสิทธิ ความเท่าเทียม และความยุติธรรมอย่างไม่ท้อถอย

ข้อมูลของ Protection International ซึ่งเป็นหน่วนงานนอกภาครัฐที่ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ระหว่างปี 2557-2562 มีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิไทยในระดับชุมชนและที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมากกว่า 225 คน ตกเป็นเป้าหมายการถูกคุกคามด้วยกระบวนการกฎหมายสืบเนื่องจากการออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียม 

บ่อยครั้ง การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในหลายพื้นที่ช่วยให้พวกเธอได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่ง

พร้อมกับช่วยทำให้สังคมตระหนักรู้และให้ความสนใจต่อปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยทำให้มีการยอมรับบทบาทการทำงานของพวกเธอ รวมถึงช่วยให้พวกเธอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศด้วย 

สิ่งสำคัญคือ สังคมจะต้องรับรู้และยอมรับว่า ในประเทศไทยนั้น ผู้หญิงคือแก่นแกนสำคัญในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและการยอมรับในสิทธิมนุษยชน และในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในหลาย ๆ ครั้ง หากไม่มีผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกล้าหาญ ก็ไม่อาจมีใครที่จะมาปกป้องไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ พัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้น นำามาซึ่งสันติภาพ และเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งได้

HaRDstories เผยแพร่เรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิทั่วประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับภาพถ่ายประกอบที่ถ่ายจริงในนพื้นที่แวดล้อมของการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน บ้านพักอาศัย หรือสถานที่ทำงานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิทุกคน

#WomenHumanRightsDefenders