Search
Close this search box.

ประมงกังวล ขยายท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

ภาพ: ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories
ภาพ: 28 กุมภาพันธ์ เรือประมงร่วมร้อยลำออกทะเลเพื่อประท้วงคัดค้านการขยายนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ชาวประมงต่างกังวลว่าโครงการจะยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนหลังต้องสูญเสียรายได้เพราะเหตุน้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ภาพ: ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

บ้านของละม่อม บุญยงค์ ตั้งอยู่ 15 กิโลเมตรจากท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือประจำนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ละม่อมในวัย 70 ปีเฝ้ามองบ้านของเขา…ชุมชนประมงพื้นบ้านค่อยๆ เปลี่ยนไปเพราะอุตสาหกรรม สาเหตุหนึ่งที่พื้นที่หาปลาลดลงเป็นเพราะการขยายตัวของท่าเรืออุตสาหกรรม ล่าสุด ท่าเรือมาบตพุดกำลังจะขยายเพิ่มอีกหนึ่งพันไร่

2 ธันวาคม 2565 ตัวแทนประมงพื้นบ้านสามสิบคนจากระยองเดินทางไปกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องเงินเยียวยา 100,000 บาท/รายคน เพื่อเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ สามเท่ามากกว่าเงินเยียวยาที่หน่วยงานเสนอ

นอกจากนี้ กลุ่มประมงยังร้องให้เปลี่ยนเงื่อนไขในเอกสารสัญญาเซ็นรับเงินเยียวยา เอกสารระบุว่าหากเซ็นรับเงินเยียวยาแล้ว ชาวประมงไม่สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อีก 

 

อ่านเรื่องราวความกังวล เมื่ออุตสาหกรรมใหญ่สุดของไทยขยายตัว https://hardstories.org/th/stories/environmental-justice/fishermen-collect-data-oil-spill

 

Source: กฤช ศิลปชัย – Krit Silapachai