สิทธิชนกลุ่มน้อย

สิทธิชนกลุ่มน้อย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 60 กลุ่มอาศัยอยู่ภายในประเทศ แต่รัฐกลับไม่ได้ให้การรับรองสถานะของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นทางการ และบ่อยครั้ง ชนกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับการถูกเหยียดหยามเละตีตรา ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิชนกลุ่มน้อย” เราเน้นรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นตัวแทนออกมาต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นสังคมพหุนิยมที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุ์

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.