สิทธิแรงงาน

สิทธิแรงงาน

สิทธิของผู้ใช้แรงงานคือการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สถานที่ทำงานปราศจากการเลือกปฏิบัติ และได้รับค่าแรงที่เพียงพอต่อการครองชีพ นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานยังมีอิสระที่จะจัดและเข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรอง ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิแรงงาน” เราเน้นนำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่ทำงานอย่างหนักหน่วงในการส่งเสริมสิทธิของผู้ใช้แรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้มแข็ง รวมทั้งผู้ที่ต่อสู้หยุดยั้งไม่ให้การใช้แรงงานเด็กด้วย

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.