การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

การทำงานของนักปกป้องสิทธิฯ ทั่วประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนและชุมชนมีอำนาจและอิสระในการควบคุมดูแลชีวิตของตน ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็ง” เราเน้นเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของนักปกป้องสิทธิฯ ในการทำงานเพื่อส่งเสริมอำนาจและอิสระของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ตั้งแต่กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้อยู่ร่วมกับโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัย

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.