Search
Close this search box.
Picture of ณฐาภพ  สังเกตุ

ณฐาภพ สังเกตุ

ณฐาภพ สังเกตุ นักข่าวอิสระ ที่ติดตามเรื่องราวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดีย 1 ปี สนใจเรื่องราวของผู้คนชายขอบ

‘ฉันคือผู้หญิงโรฮิงญา’เรื่องราวการต่อสู้และเผชิญหน้ากับอคติทางเพศ ผู้ลี้ภัยหญิงชาวโรฮิงญา

งานเสวนาจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม นำเสนอความทุกข์ทรมานที่ผู้หญิงชาวโรฮิงญาต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติความรุนแรงในเมียนมาหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เครือข่ายสิทธิ 20 องค์กรร้องคมนาคมกรณีไทยเวียตเจ็ทเลือกปฏิบัติไม่ให้บริการผู้โดยสารพิการหลายกรณี ทางสายการบินปฏิเสธข้อกล่าวหา
ชาวโรฮิงญาจำนวนไม่น้อยได้หลบหนีการกดขี่ข่มเหงจากประเทศบ้านเกิดเข้ามาอาศัยในไทย แต่ชีวิตใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญกลับเต็มไปด้วยวงจรส่วย นายหน้า การถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่ และการมีชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ ภายใต้เงาที่ “สิทธิมนุษยชน” ยังส่องไปไม่ถึง
ณฐาภพ สังเกตุ/HaRDstories

‘ฉันคือผู้หญิงโรฮิงญา’เรื่องราวการต่อสู้และเผชิญหน้ากับอคติทางเพศ ผู้ลี้ภัยหญิงชาวโรฮิงญา

งานเสวนาจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม นำเสนอความทุกข์ทรมานที่ผู้หญิงชาวโรฮิงญาต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติความรุนแรงในเมียนมาหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Read More
ณฐาภพ สังเกตุ / HaRDstories

นักสิทธิประท้วงสายการบิน เลือกปฏิบัติผู้พิการ

เครือข่ายสิทธิ 20 องค์กรร้องคมนาคมกรณีไทยเวียตเจ็ทเลือกปฏิบัติไม่ให้บริการผู้โดยสารพิการหลายกรณี ทางสายการบินปฏิเสธข้อกล่าวหา

Read More
วิศรุต วีระโสภณ / HaRDstories

ส่วย นายหน้า และเขาวงกตสู่สัญชาติ: ชะตา ‘โรฮิงญา’ ในไทย ที่รัฐไม่ (ยอม) เห็น

ชาวโรฮิงญาจำนวนไม่น้อยได้หลบหนีการกดขี่ข่มเหงจากประเทศบ้านเกิดเข้ามาอาศัยในไทย แต่ชีวิตใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญกลับเต็มไปด้วยวงจรส่วย นายหน้า การถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่ และการมีชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ ภายใต้เงาที่ “สิทธิมนุษยชน” ยังส่องไปไม่ถึง

Read More

‘ฉันคือผู้หญิงโรฮิงญา’เรื่องราวการต่อสู้และเผชิญหน้ากับอคติทางเพศ ผู้ลี้ภัยหญิงชาวโรฮิงญา

งานเสวนาจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม นำเสนอความทุกข์ทรมานที่ผู้หญิงชาวโรฮิงญาต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติความรุนแรงในเมียนมาหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Read More

นักสิทธิประท้วงสายการบิน เลือกปฏิบัติผู้พิการ

เครือข่ายสิทธิ 20 องค์กรร้องคมนาคมกรณีไทยเวียตเจ็ทเลือกปฏิบัติไม่ให้บริการผู้โดยสารพิการหลายกรณี ทางสายการบินปฏิเสธข้อกล่าวหา

Read More

ส่วย นายหน้า และเขาวงกตสู่สัญชาติ: ชะตา ‘โรฮิงญา’ ในไทย ที่รัฐไม่ (ยอม) เห็น

ชาวโรฮิงญาจำนวนไม่น้อยได้หลบหนีการกดขี่ข่มเหงจากประเทศบ้านเกิดเข้ามาอาศัยในไทย แต่ชีวิตใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญกลับเต็มไปด้วยวงจรส่วย นายหน้า การถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่ และการมีชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ ภายใต้เงาที่ “สิทธิมนุษยชน” ยังส่องไปไม่ถึง

Read More