ลูค ดุกเกิลบี

ลูค ดุกเกิลบี

ลูค ดุกเกิลบี เป็นช่างภาพอิสระด้านสารคดีและภาพบุคคล มีพื้นเพมาจากสหราชอาณาจักร แต่ประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ มานานกว่า 15 ปี นอกจากจะทำงานให้สื่อระดับโลกและองค์กรนอกภาครัฐหลายองค์กรแล้ว ลูคยังจัดสรรเวลามาทำงานด้านภาพถ่ายของตัวเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนระดับรากหญ้า ซึ่งส่งผลให้ลูคได้รับรางวัลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อปี 2561 ประเภทสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.