Search
Close this search box.
Picture of สมานฉันท์ พุทธจักร

สมานฉันท์ พุทธจักร

สมานฉันท์ พุทธจักร นักข่าวอิสระจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เขียนบทความเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ไทยเป็นหลัก เช่น ประชาไท และล่าสุดได้รับทุนสนับสนุนจาก Earth Journalism Network เพื่อผลิตงานเขียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยงานเขียนที่ผ่านมาครอบคลุมหลากหลายประเด็น ตั้งแต่วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม

รถอีวีกับการปลุกผีความเค็มขมเหมืองโพแทชอีสาน

แบตเตอรี่รถอีวีปลุกผีโครงการเหมืองแร่โพแทชอีสาน แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่แก้ไม่ตก