เราเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิง/นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชุมชนผ่านการใช้ภาพเล่าเรื่องและการเขียนข่าวเพื่อสร้างแรงผลักดัน (constructive journalism)

HaRDstories คืออะไร

HaRDstories เป็นแพลตฟอร์มเล่าเรื่องที่เป็นอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่เรื่องราวการต่อสู้ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเด็นที่มุ่งเน้นรายงานมีหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศภาวะ และสิทธิแรงงานและชนกลุ่มน้อย เรารายงานข่าวเชิงลึกเพื่อขับเน้นประเด็นในมุมมืดของสังคมและเผยให้เห็นการทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณะ พร้อมกับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นักปกป้องสิทธิต่อไปหลังจากที่สื่อกระแสหลักเปลี่ยนไปรายงานประเด็นเรื่องอื่นแล้ว

ด้วยการเขียนข่าวเพื่อสร้างแรงผลักดัน (constructive journalism) เรามุ่งมั่นเผยแพร่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามบริบทสถานการณ์ เราเน้นการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่นำมาใช้ได้ เรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้น และหนทางในการเชื่อมประสานฝักฝ่ายและกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกัน แทนที่จะรายงานเรื่องราวในเชิงลบจนเกินไป เราหลีกเลี่ยงการรายงานเรื่องราวในลักษณะที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่ายและมีทัศนคติในเชิงลบ ดังนั้น เราจึงพยายามเผยแพร่เรื่องราวของความกล้าหาญและความสามารถในการฟื้นตัวหลังเผชิญกับปัญหา เพื่อให้ผู้อ่านของเราไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้านเท่านั้น แต่ยังเกิดแรงบันดาลใจ มีความหวัง และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป

HaRDstories ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความแม่นยำถูกต้องให้แก่สาธารณชนทั่วไป นักข่าว นักวิจัย นักเคลื่อนไหว และผู้กำหนดนโยบายต่างๆ

HaRDstories ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2564 ด้วยความเชื่อมั่นว่า การรายงานข่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการหยั่งรากของประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ทีมงานของเราประกอบด้วยนักข่าว นักถ่ายภาพ ผู้ผลิตสื่อ และนักแปล HaRDstories ดำเนินการโดยมูลนิธิ Equal Narratives Foundation และอยู่ใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากนานาชาติ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นใคร

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (HRD) ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมของเรา สร้างสันติภาพ และเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า และมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ทุกคนทำหน้าที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ โดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องเพศ อายุ ภูมิหลังหรืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาผู้พิทักษ์สิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง ผู้หญิงที่ออกมารณรงค์ต่อต้านการบังคับให้สูญหาย ชุมชนในชนบทอันห่างไกลที่ต่อสู้กับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ นักเคลื่อนไหว LGBT+ ที่รณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและด้านอนามัยเจริญพันธุ์

ทุกคนที่ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอย่างสันติ ได้แก่ สิทธิพลเมืองและการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในนามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ล้วนเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิบางคนอาจเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่สาธารณชนยังไม่รู้จักอย่างแพร่หลายนัก

ในปี 2541 องค์กรสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการผ่านการรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานโดยทั่วไปทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าของการละเมิดรุนแรงบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการถูกโจมตี ข่มขู่ คุกคาม ตลอดจนถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคาม จับกุมโดยพลการตีตรา ไปจนถึงละเมิดสิทธิในรูปแบบอื่น ๆ

ทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยตราหน้าให้เป็นผู้ก่อปัญหาและเป็นฝ่ายตรงข้าม ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤติ

HaRDstories มุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่อันสำคัญพร้อมกับบันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทีมนักข่าวของเราส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและทำหน้าที่สื่อเพื่อผลักดันให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อ่าน และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง